திருக்குறள்

திருக்குறளை தமிழின் முதல் 'வலைத்தள சேவை'-ஆக (Webservice) தருவதில் நாம் பெருமைப்படுகிறோம். வலைத்தள சேவை பற்றி மேலும் அறிந்துகொள்ள விக்கிப்பீடியா சுட்டி.

திருக்குறள்:

அன்பு - அறிவு - ஆற்றல் எனும் முக்கூட்டு வடிவத்தின் உருவமே திருவள்ளுவர். அறம் - பொருள் - இன்பம் எனும் முக்கருத்துக்கூட்டின் - முதன்மை நூலே திருக்குறள். திருவள்ளுவர் என்கிற பெருமகன், ஆற்றல் பொருந்திய தாக்கத்தோடு தந்திருப்பது, தமிழர்களின் தனி வாழ்க்கைக்குறிய தமிழ்மறை!.

வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு! அந்த வரிகளைச் சொல்லும்போதெல்லம், உலகத்தின் எந்த மூலையில் இருக்கும் தமிழனுக்கும் இதயம் இறும்பூது எய்துவது இயற்க்கை!

தமிழ், தமிழன், தமிழ்ப்பண்பாடு முதலியவற்றைப் பிறநாட்டு அறிஞர்கள் பலநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தெரிந்து கொண்டதோடு மட்டுமன்றி அதனை உலகினுக்கும் பறைசாற்றக் காரணமாக இருந்ததும் இந்த அமுதின் இனிய திருக்குறள்தான்.

உணவெடுதத உடல்களும் தினவெடுத்த தோள்கனுமாக இருந்த மன்னர்களும், திடீரென்று பக்கத்து நாடுகளின்மீது படையெடுப்பதும், அந்த நாட்டை அலங்கோலப்படுத்துவதும், அங்குள்ள ஆநிரை, அணிமணிகளைச் சூறையாடுவதும், அங்கிருக்கும் பெண்டுபிள்ளைகளை இழுத்து வந்து விரும்பியப்படியெல்லாம் இன்பம் துய்ப்பதுமாக இருந்த சூழலைக் கண்டு, மனம் துவண்டு போயிருந்த திருவள்ளுவர், அறம், பொருள், இன்பம் மனித வாழ்க்கையில் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என வரையறை செய்தார்.

இதுதான் நாடு, இதுதான் அரசு, இது தான் இல்லறம், இதுதான் துறவறம், இதுதான் பெண்ணியம், இதுதான் கற்பு என்றெல்லாம் கோடுபோடுக் காட்டினார்.

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்குமுன் அவர் போட்டுக்காட்டுய பொற்கோடுதான் இன்றும்கூட நமக்கெல்லாம் வாழ்க்கையின் எல்லைக் கோடாக இருக்கின்றது.திருவள்ளுவர் வரலாறு:

திருக்குறள் எனும் திருநூலை இயற்றி உலகுக்கு வழங்கிய திருவள்ளூவப் பெருமான், ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர். வள்ளுவர் வாழ்ந்த காலம் கி.மு. முதலாம் நூற்றாண்டின் மையப்பகுதி என்று கூறுதல் சாலப் பொருந்துமென்று தமிழறிஞர்கள் தம் ஆய்வுகளின்வழி உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றனர்.

திருவள்ளுவர் மயிலையிலும் பின்பு மதுரையிலும் மாறி மாறி வாழ்ந்ததாக ஆய்வுக் குறிப்பு உறுதிப்படுத்துகிறது.. திருவள்ளுவர் எந்தச் சமயத்தைப் பின்பற்றினார் என்று கூறவியலாது. திருக்குறள் வெண்பாக்களில் கடவுள் தன்மை சார்ந்திருக்கக் காணவில்லை. எனவே, எந்தச் சமயத்தையும் சாராது பொதுவான வாழ்வியல் பயனைல் கூறுவதாக வள்ளுவர் சமயம் அமைந்தது.

திருவள்ளுவரின் தாய் தந்தையர் யார் என்று விவரமாகத் தெரியவில்லை. வரலாறு எழுதும்போது தன் தாய் தந்தையரைத் துருவித் தேடி எழுதுவது வரலாறூ எழுதுவோரின் வழக்கமாக இருந்திருக்கின்றது. ஆனால், வள்ளுவர் பெருமானைப் பொருத்தவரை அது சாத்தியமில்லாமலே போனதென்று புரிகின்றது.

Ref: திருவள்ளுவர் வரலாறு - நாடகம் , ஜி.எஸ்.மணியம்.

API Overview

To begin using the API, you will need to obtain an Application ID. Get your application id here. We will then assign you an Application ID, a unique string used to identify your application. You must provide this string when querying the API. The API supports both XML and JSON format.By default it will return XML.

Get to know more about Thirukkural API and play with it before you use. Visit Thirukkural API at apiary http://docs.thirukkural.apiary.io/

Below are examples of how you make requests against the API, regardless what client you use. Note that words in curly brackets {like this} are meant to be replaced.

Moving to version 2.0, this version has addressed some technical issues and incorporates few security features.

https://getthirukkural.appspot.com/api/2.0/kural/{number}?appid={appid}&format={format}&jsoncallback={callbackfunction}


The REQUIRED parameter number is used to specify the kural number.
The REQUIRED parameter appid is used to specify your Application ID.
The optional parameter format is used to specify a response format.
The optional parameter jsoncallback is used to specify a function wrapper.


In all requests,
Replace {number} with any of 3 valid values:
 1. "200" - To fetch particular Kural by number use any Integer between 1 to 1330.
 2. "rnd" - To fetch random Kural use string "rnd"
 3. "350-360" - To fetch Kural between any two number use hypen '-' between any valid integers. i,e to return kural between 20 to 30, use "20-30". Current version is limited to 20 kurals per request.
Replace {appid} with valid application id and replace {format} with either “xml” or “json”.

{callbackfunction}
If you just want the JSON, with function wrapper, define your own callback function name. To define your own callback function name, add the parameter jsoncallback with your desired name as the value. Apparently you must use json as a format if you want use jsoncallback. jsoncallback=parseMe -> parseMe({...});

Protocol

REST. Its been created using a very RESTy interface, so that your consumption of it is simple and straightforward.

From Wikipedia:

	REST's proponents argue that the Web's scalability and growth are a direct result of a few key design principles:

  * Application state and functionality are divided into resources
  * Every resource is uniquely addressable using a universal syntax for use in hypermedia links
  * All resources share a uniform interface for the transfer of state between client and resource, consisting of
  * A constrained set of well-defined operations
  * A constrained set of content types, optionally supporting code on demand
    
	

Methods

The getthirukural supports both GET & POST methods.

Sending Queries

Making queries using the Kural API is as simple as sending an HTTP GET request with query parameters encoded into the URL.

For example,

To fetch random kural in json format, you would make a request for the following URL.

https://getthirukkural.appspot.com/api/2.0/kural/rnd?appid={appid}&format=json

To fecth kurals between 10 to 13 in xml format, you would make a request for the following URL.

https://getthirukkural.appspot.com/api/2.0/kural/10-13?appid={appid}&format=xml

Sample Responses

XML


	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
	<Thirukural>
		<Kural number="10">
			<Line1>பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்</Line1>
			<Line2>இறைவன் அடிசேரா தார்.</Line2>
			<Translation>The sea of births they alone swim Who clench His feet and cleave to Him.</Translation>
		</Kural>
		<Kural number="11">
			<Line1>வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்</Line1>
			<Line2>தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று.</Line2>
			<Translation>The genial rain ambrosia call: The world but lasts while rain shall fall.</Translation>
		</Kural>
		<Kural number="12">
			<Line1>துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்</Line1>
			<Line2>துப்பாய தூஉம் மழை.</Line2>
			<Translation>he rain begets the food we eat.</Translation>
		</Kural>
	<Thirukural>
	</xml>
			

ERROR MESSAGE:


	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
	<error>
		<code>IXL:01</code>
		<message>Invalid Application Key</message>
	</error>
	</xml>
	
	

JSON:


	   {
	   KuralSet: {
	      Kural: [
	         {
	           Number: "10"
	           Line1: "பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்"
	           Line2: "இறைவன் அடிசேரா தார்."
	           Translation: "The sea of births they alone swim Who clench His feet and cleave to Him"
	         }
	         {
	           Number: "11"
	           Line1: "வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்"
	           Line2: "தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று."
	           Translation: "The genial rain ambrosia call: The world but lasts while rain shall fall"
	         }
	         {
	           Number: "12"
	           Line1: "துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்"
	           Line2: "துப்பாய தூஉம் மழை."
	           Translation: "The rain begets the food we eat"
	         }
	      	]
	   	}
	
		}
	   

ERROR MESSAGE:


	 {
		error : {
	    message: "Invalid Application Key"
	  	code: "IXA:01"
	  }
	 }
	   

Example API Call using JQuery

JQuery is a well established javascript library. It makes client side programming more easier especially AJAX kinda codes.So here we use JQuery to invoke our API. This example uses jsoncallback

index.html

	<html>
	<head>
		<title>Thirukkural JQuery</title>
		<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script>
  	<script>
			$.getJSON("https://getthirukkural.appspot.com/api/2.0/kural/rnd?appid={appid}&format=json&jsoncallback=?", function(data){ 
			$.each(data.KuralSet.Kural, function(i,Kural){ 
				$('#load-kural').html("#"+Kural.Number+"<br>"+Kural.Line1+"<br>"+Kural.Line2+"<br>"+Kural.Translation); 
			}); 
		}); 
		</script>
	</head>
	<body>
  <div id="load-kural"></div> 
	</body>
	</html>
	

Example API Call using AngularJS

Been emerging as a popular javascript client AngularJS plays important role in front-end developement. Due to high demand from users, here we include support for AngularJS.

kural.js

	function KuralSet($scope, $http) {
  $http.get('https://getthirukkural.appspot.com/api/2.0/kural/rnd?appid={appid}&format=json').
    success(function(data) {
      $scope.kuralset = data.KuralSet;
    });
	}
	
index.html

	<html ng-app>
	<head>
		<title>Thirukkural AngularJS</title>
		<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.0.8/angular.min.js"></script>
  	<script src="kural.js"></script>
	</head>

	<body>
		 <div ng-controller="KuralSet">
			 <div ng-repeat="kural in kuralset.Kural">
				<div>#{{kural.Number}} <br> {{kural.Line1}}<br> {{kural.Line2}}<br>{{kural.Translation}}</div>
			</div>
		</div>
	</body>
	</html>
	

API Signup :


Please use Feedback section to get Instant Application Id.

Other Resources

Thirukural in Google Fusion Tables Thirukural

Feedback

Contact Name:
Contact E-mail: (API Key will be send to this email Id.)
Subject:
Message:
Generate API Key: All developers using the API must adhere to the Terms
URL address of your web application:
Leave this empty:

Follow twtkural on Twitter
twtkural